En väg till fler rekryteringsmöjligheter!

Det finns många personer med bra erfarenhet och kompetens som saknar formell yrkesutbildning. Genom validering kan deras kunskaper bedömas och tydliggöras vilket underlättar vid rekrytering. Med hjälp av validering kan arbetsgivare få hjälp att lösa sina rekryteringsproblem och arbetslösa yrkeskunniga personer kan få jobb. Vilken vinna-vinna-situation!

Hur går validering till?

Validering sker genom en noga utarbetad arbetsmodell.

 1. Arbetsförmedlingen, ett företag eller enskild person beställer en validering av den enskildes kunskaper och kompetens. Beställningen görs till en valideringscentral.
 2. Genom en grovscanning av personens tidigare erfarenheter, utbildningsbevis, anställningsbevis och betyg vaskas ett tänkbart yrke inom motorbranschen fram.
 3. Personen gör själv en bedömning av sin kompetens genom att besvara frågor kring vad hon eller han kan.
 4. Personen gör ett internetbaserad teoritest för det valda yrket.
 5. Valideringscentrumet tar kontakt med något av sina kontrakterade branschföretag där personen får genomföra den praktiska delen av valideringen.
 6. Den praktiska delen genomförs under en till två veckor. Personen får göra arbetsprover där hans/hennes kunskaper, handlag, noggrannhet och snabbhet bedöms. Även kvaliteten på arbetet beaktas. Resultatet sammanställs på samma blankett där personen bedömt sin egen kompetens och skickas till MAF för bedömning.
 7. Resultatet meddelas. Om den berörda personen ännu inte bedöms ha tillräcklig kompetens för yrket ges rekommendationer om hur han/hon ska kunna bli anställningsbar i motorbranschen i framtiden. På så vis hjälper valideringen också till att göra det möjligt att individanpassa den kommande utbildningen.

När är validering aktuellt?

Validering används framför allt för att avgöra kunskaps- och kompetensnivån hos personer

 • med informell utbildning inom yrkesområdet
 • med formell utbildning från ett annat land
 • med utbildning inom närliggande kunskapsområden
 • verksamma i branschen men utan formell kompetens

Om det behövs tillåts tolk för den teoretiska delen av valideringen. Språkkunskaperna i svenska måste dock vara tillräckliga för att personen ska kunna göra den praktiska delen utan att problem uppstår med arbetsinstruktioner eller säkerhet.

Från validering till certifikat

En person som fått sina kunskaper validerade bedöms ha jämförbar kompetens med fordons- och transportprogrammets gymnasieexamen. För dessa personer kan MYN och LYN utfärda Motorbranschens certifikat.

Mer info

Motorbranschens arbetsgivareförbund, MAF, har godkänt utvalda valideringscentra runt om i landet att ansvara för valideringen. Dessa samarbetar i sin tur med branschföretag och skolor där den praktiska värderingen genomförs. Dessa företag eller skolor måste också vara godkända av MAF. Kontakta MAF för mer information, tel. 08-762 71 00, info@transportforetagen.se

Läs mer om validering på Myndigheten för yrkeshögskolan