Branschkraven 2017 kommer att finnas tillgängliga här inom kort.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga eller har du frågor om branschkraven ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav bilskadereparatör är det innehåll en bilskadeteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Känna till metoder för rostskydd av ram och kaross samt gällande rostskyddsåtaganden efter reparation enligt respektive tillverkares anvisningar.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.

Elsystemet och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna tolka enklare elektriska kopplingsscheman och genomföra uppmätning av elektrisk krets.
 • Kunna demontera och montera enklare elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.
 • Kunna justera och utföra efterkontroll av strålkastare samt säkerhets- och komfortsystem som påverkas vid skadereparation.
 • Känna till metoder för systemåterställning av olika sensorsystem.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och uppdatering av programvara.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av bilbatterier.

Bromssystem

 • Känna till och förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på bromssystem

Hjulupphängning och styrsystem

 • Känna till vikten av hjulupphängningen gällande styrning och hjulvinklar.

Ram, fjädersystem och hjul

 • Känna till induktionsvärmning och dess användningsområden.

Kaross och inredning

 • Känna till karossens konstruktion med olika material, dess egenskaper och påverkan av varandra.
 • Känna till fordons konstruktion och funktion i samband med fordonets olika säkerhetssystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande demontering och monteringsarbeten enligt tillverkarens anvisningar.
 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning skall lagras.
 • Känna till byte av limmade och olimmade glasrutor enligt föreskriven arbetsmetod.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.
 • Kunna tömma bränsletankar.
 • Känna till branschkraven, lagar och säkerhetsföreskrifter för arbeten med alternativa bränslen.
 • Känna till principerna för sammanfogning med limningsteknik.
 • Känna till plastmärkning och reparationsmetoder för plaster och kompositer.
 • Kunna montering och demontering av stripes och dekorationer.
 • Kunna använda förekommande nit- och svetsmetoder vid olika skadereparationer enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till på marknaden förekommande kalkylsystem.
 • Kunna genomföra diagnos av skada för att fastställa lämplig reparationsmetod.
 • Känna till skadebedömning samt kunna genomföra reparation av medelsvår skada.
 • Känna till uppmätning av kaross och ram enligt måttriktningsnorm på någon vanligt förekommande riktbänkstyp, gällande medelsvår skada, analysera mätresultatet och under handledning fastställa lämplig riktmetod.
 • Kunna ytriktning och krympning.
 • Kunna byta, inpassa och skarva detaljer med olika sammanfogningsteknik. Kunna plastspackling och ytslipning av riktad karosseriyta färdig för överlämnande till lackering.
 • Känna till kravspecen för färdigriktad yta.
 • Kunna avtätning av fogar vid utbyte av karosseridetaljer.

Övrigt

 • Genomgått härdplastutbildning enligt AFS.
 • Läkarundersökning år 1 tjänstbarhetsbedömning.

 

Branschkrav för bilskadereparatör i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.