Branschkraven 2017 kommer att finnas tillgängliga här inom kort.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga eller har du frågor om branschkraven ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav lastbilsmekaniker är det innehåll en lastbilsteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar, som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och
  manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering,
  reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i
  en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Kunna utföra service enligt gällande serviceprogram på lastbilar och bussar.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och uppdatering av programvara.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.
 • Känna till innebörden av begreppen typ-, registrerings-, kontrollbesiktning samt kontrollbesiktningens punkter.

Motor med utrustning

 • Känna till konstruktion och funktion av dieselmotor med turboaggregat.
 • Känna till grundläggande hybridteknik.
 • Kunna utföra felsökning och analys ned till komponentnivå vid driftstörningar på dieselmotorn och dess olika delsystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande underhålls- och reparationsarbeten.
 • Kunna mäta och analysera motorns oljetryck och kompression.
 • Känna till/förstå konstruktion och funktion av motorstyrsystem samt bränsleinsprutning.
 • Känna till avgasemissioner, avgasemissionskontroll, reningssystem och dess ingående komponenter. (Euro 4, 5, 6, osv.)

Elsystem och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna läsa/använda el-scheman, analys- och diagnosinstrument, samt logisk felsökning, för att åtgärda fel i fordonens elsystem.
 • Känna till och kunna tillämpa den mätteknik som används i olika el- och elektroniska system.
 • Känna till samt förstå elektroniska styrenheters/styrsystems uppbyggnad, arbete och funktion.
 • Känna till principer och arbetssätt för analys av fel i elektroniska styr- och signalsystem med avsedd diagnosutrustning.
 • Kunna tolka och förstå felkoder enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till grundläggande principer för olika kommunikationssystem IR, blåtand, radar, osv.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av bilbatterier.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion hos kraftöverföringen, (koppling, växellåda, axlar osv.)
 • Kunna diagnostisera och utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.
 • Känna till olika styrsystem av växellådor och ha god systemförståelse
 • Kunna prova och felsöka manöversystemen i kraft-överföringen.

Bromssystem

 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande bromssystem på lastbil och släpvagn.
 • Känna till konstruktion och funktion av låsningsfritt tryckluftsbromssystem.
 • Kunna förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på bromssystemet samt känna till betydelsen av och principen för bromsanpassning.
 • Kunna utföra funktionskontroll och vanligt förekommande underhållsarbeten i bromssystemet på bil och släp.
 • Kunna utvärdera och analysera bromsprov.
 • Kunna hävarmsprincipen.

Hjulupphängning och styrsystem

 • Förstå vikten av noggrannhet vid arbeten med fordonets hjulvinklar och styrsystem.
 • Känna till tunga fordons olika hjulupphängningar dess konstruktion och olika varianter.
 • Känna till konstruktion och funktion av styrservo-systemet.
 • Känna till hur man mäter tryck och flöde i servosystemet.
 • Kunna analysera däckslitaget för att avgöra felaktiga hjul- och axelvinklar.
 • Känna till grunderna för uppmätning och justering av axellägen.
 • Kunna justera de vanligast förekommande hjulvinklarna.
 • Kunna utföra vanligt förekommande arbeten i hjulupphängnings- och styrsystemet.

Ram, fjädersystem och hjul

 • Känna till generella regler för borrning, svetsning, kapning och förlängning av ramar.
 • Känna till konstruktion och funktion hos olika fjädringssystem, samt elektroniskt kontrollerade luftfjädringssystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande arbeten i fjädringssystemet.

Kaross och inredning

 • Känna till hyttens konstruktion och funktion.
 • Kunna utföra vanligt förekommande arbeten på hytt och inredning.
 • Känna till reparationsmetoder för rutor.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar, enligt köldmedieförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion, samt digital felsökning av klimatanläggningar.

Tillbehör och extra utrustning

 • Känna till grunderna inom fordonshydraulik.
 • Känna till konstruktion och funktion av enkelt hydraulsystem samt kunna felsöka och lokalisera fel i detsamma.
 • Känna till vanligt förekommande varianter av bussar, lastbilar, dragbilar, flakbilar, semitrailer, fordonskombinationer och dess påbyggnader.
 • Känna till vanligt förekommande slirskyddstyper.
 • Känna till vanligt förekommande tillsatsvärmare.
 • Känna till vanligt förekommande förarhjälpmedel, GPS, logistik och förarrelaterade data osv.

 

Branschkrav för lastbilsmekaniker i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.