Branschkraven 2017 kommer att finnas tillgängliga här inom kort.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga eller har du frågor om branschkraven ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav maskinmekaniker är det innehåll en maskinteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Kunna utföra periodiska inspektioner och service som förekommer på arbetsmaskiner enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till lämpliga metoder för rengöring och vård av fordon.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.
 • Känna till vanligt förekommande centralsmörjnings-system.

Motor med utrustning

 • Känna till konstruktion och funktion av dieselmotor med turboaggregat.
 • Känna till grundläggande hybridteknik.
 • Kunna utföra felsökning och analys ned till komponentnivå vid driftstörningar på dieselmotorn och dess olika delsystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande underhålls och reparationsarbeten.
 • Kunna mäta och analysera motorns oljetryck.
 • Känna till konstruktion och funktion av dieselmotorns bränslesystem.
 • Känna till de regler och system som påverkar emissioner på maskiner.
 • Kunna prova, felsöka och byta komponenter i bränslesystem.
 • Känna till förekommande och ny avgasreningsteknik.

Elsystem och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna läsa/använda el-scheman, analys- och diagnosinstrument, samt logisk felsökning, för att åtgärda fel i fordonens elsystem.
 • Känna till och kunna tillämpa den mätteknik som används i olika elektroniska system.
 • Kunna mäta och tolka pulser och frekvenser.
 • Kunna tolka och förstå felkoder enligt tillverkarens anvisningar.
 • Kunna konstruera, dimensionera och montera enklare el-kretsar på fordon enligt fabrikantens anvisningar, exempelvis extraljusutrustning.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av batterier.
 • Kunna utföra analys av fel i elektroniska styr- och signalsystem med avsedd diagnosutrustning.
 • Kunna uppdatera mjukvara i maskiner samt justera parametrar.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion av kraftöverföringen inklusive hydraulisk/elektrisk retarder på olika maskintyper.
 • Kunna diagnostisera och utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.
 • Känna till olika styrsystem av växellådor och ha god systemförståelse
 • Kunna prova och felsöka manöversystemen i kraftöverföringen.

Bromsar

 • Förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på bromssystemet.
 • Känna till konstruktion och funktion av tryckluftsbroms-systemet på en arbetsmaskin.
 • Känna till konstruktion och funktion av helhydrauliskt bromssystem på en arbetsmaskin.
 • Kunna funktionsprova och utföra vanligt förekommande arbeten i bromssystemet.
 • Kunna utföra funktionskontroll och justeringar i tryckluft- och helhydrauliskt bromssystem.

Styrsystem

 • Känna till konstruktion och funktion av olika förekommande styrsystem, även med orbitrolstyrventil på ramstyrd arbetsmaskin.
 • Kunna byta samtliga komponenter i styrsystemet.
 • Kunna utföra funktionskontroll av och justeringar i styrsystemet.

Ram, fjädersystem och hjul/band

 • Känna till konstruktion och funktion av ram- och fjädringssystem på arbetsmaskiner.
 • Känna till konstruktion och funktion av bandunderrede på arbetsmaskiner.
 • Kunna kontrollera och byta komponenter i bandunderrede.

Hytt och inredning

 • Känna till säkerhetsutrustning för arbetsmaskiner.
 • Känna till vanligt förekommande komponenter och dess funktioner i förarhytter.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmediförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion samt digital felsökning av klimatanläggningar.
 • Kunna utföra vanligt förekommande service och arbeten på klimatanläggningar.

Hydraulsystem och extra utrustning

 • Förstå vikten av renlighet vid arbeten i hydraulsystem.
 • Känna till grundläggande hydraulik samt uppbyggnad och funktion av filtersystem, vanligt förekommande hydraulpumpar och motorer, riktnings- och tryck/flödesreglerande ventiler samt hydraulcylindrar.
 • Känna till olika kopplingstyper och tryckklasser för hydraulrör och slangar.
 • Känna till konstruktion och funktion av hydraulsystemet på hjullastare och grävmaskiner.
 • Känna till princip och arbetssätt för elektronisk styrning av hydraulsystem.
 • Känna till principerna för hydrostatisk drivning.
 • Kunna byta samtliga komponenter i hydraulsystemet.
 • Kunna utföra uppmätning och justering av hydraultryck till föreskrivna värden.
 • Kunna mäta drift- och cykeltider i hydraulsystem.
 • Kunna konstatera, lokalisera och åtgärda fel i hydraul-systemet med hjälp av scheman, mätinstrument och metodiskt tillvägagångssätt.
 • Kunna principen för kalibrering och justering av olika styrsystem

Tillbehör och extra utrustning

 • Kunna montera och felsöka på utrustningar som radio/stereo- samt tillsatsvärmare osv.
 • Känna till grundläggande principer för olika kommunikationssystem IR, blåtand, osv.

 

Branschkrav för maskinmekaniker i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.