Branschkrav för bilskadereparatör

Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav bilskadereparatör är det innehåll en bilskadeteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Känna till metoder för rostskydd av ram och kaross samt gällande rostskyddsåtaganden efter reparation enligt respektive tillverkares anvisningar.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.

Elsystemet och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna tolka enklare elektriska kopplingsscheman och genomföra uppmätning av elektrisk krets.
 • Kunna demontera och montera enklare elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.
 • Kunna justera och utföra efterkontroll av strålkastare samt säkerhets- och komfortsystem som påverkas vid skadereparation.
 • Känna till metoder för systemåterställning av olika sensorsystem.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och uppdatering av programvara.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av bilbatterier.

Bromssystem

 • Känna till och förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på bromssystem

Hjulupphängning och styrsystem

 • Känna till vikten av hjulupphängningen gällande styrning och hjulvinklar.

Ram, fjädersystem och hjul

 • Känna till induktionsvärmning och dess användningsområden.

Kaross och inredning

 • Känna till karossens konstruktion med olika material, dess egenskaper och påverkan av varandra.
 • Känna till fordons konstruktion och funktion i samband med fordonets olika säkerhetssystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande demontering och monteringsarbeten enligt tillverkarens anvisningar.
 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning skall lagras.
 • Känna till byte av limmade och olimmade glasrutor enligt föreskriven arbetsmetod.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.
 • Kunna tömma bränsletankar.
 • Känna till branschkraven, lagar och säkerhetsföreskrifter för arbeten med alternativa bränslen.
 • Känna till principerna för sammanfogning med limningsteknik.
 • Känna till plastmärkning och reparationsmetoder för plaster och kompositer.
 • Kunna montering och demontering av stripes och dekorationer.
 • Kunna använda förekommande nit- och svetsmetoder vid olika skadereparationer enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till på marknaden förekommande kalkylsystem.
 • Kunna genomföra diagnos av skada för att fastställa lämplig reparationsmetod.
 • Känna till skadebedömning samt kunna genomföra reparation av medelsvår skada.
 • Känna till uppmätning av kaross och ram enligt måttriktningsnorm på någon vanligt förekommande riktbänkstyp, gällande medelsvår skada, analysera mätresultatet och under handledning fastställa lämplig riktmetod.
 • Kunna ytriktning och krympning.
 • Kunna byta, inpassa och skarva detaljer med olika sammanfogningsteknik. Kunna plastspackling och ytslipning av riktad karosseriyta färdig för överlämnande till lackering.
 • Känna till kravspecen för färdigriktad yta.
 • Kunna avtätning av fogar vid utbyte av karosseridetaljer.

Övrigt

 • Genomgått härdplastutbildning enligt AFS.
 • Läkarundersökning år 1 tjänstbarhetsbedömning.

 

Branschkrav för bilskadereparatör i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.