Branschkrav för lastbilsmekaniker

Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav lastbilsmekaniker är det innehåll en lastbilsteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar, som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och
  manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering,
  reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i
  en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Kunna utföra service enligt gällande serviceprogram på lastbilar och bussar.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och uppdatering av programvara.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.
 • Känna till innebörden av begreppen typ-, registrerings-, kontrollbesiktning samt kontrollbesiktningens punkter.

Motor med utrustning

 • Känna till konstruktion och funktion av dieselmotor med turboaggregat.
 • Känna till grundläggande hybridteknik.
 • Kunna utföra felsökning och analys ned till komponentnivå vid driftstörningar på dieselmotorn och dess olika delsystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande underhålls- och reparationsarbeten.
 • Kunna mäta och analysera motorns oljetryck och kompression.
 • Känna till/förstå konstruktion och funktion av motorstyrsystem samt bränsleinsprutning.
 • Känna till avgasemissioner, avgasemissionskontroll, reningssystem och dess ingående komponenter. (Euro 4, 5, 6, osv.)

Elsystem och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna läsa/använda el-scheman, analys- och diagnosinstrument, samt logisk felsökning, för att åtgärda fel i fordonens elsystem.
 • Känna till och kunna tillämpa den mätteknik som används i olika el- och elektroniska system.
 • Känna till samt förstå elektroniska styrenheters/styrsystems uppbyggnad, arbete och funktion.
 • Känna till principer och arbetssätt för analys av fel i elektroniska styr- och signalsystem med avsedd diagnosutrustning.
 • Kunna tolka och förstå felkoder enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till grundläggande principer för olika kommunikationssystem IR, blåtand, radar, osv.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av bilbatterier.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion hos kraftöverföringen, (koppling, växellåda, axlar osv.)
 • Kunna diagnostisera och utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.
 • Känna till olika styrsystem av växellådor och ha god systemförståelse
 • Kunna prova och felsöka manöversystemen i kraft-överföringen.

Bromssystem

 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande bromssystem på lastbil och släpvagn.
 • Känna till konstruktion och funktion av låsningsfritt tryckluftsbromssystem.
 • Kunna förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på bromssystemet samt känna till betydelsen av och principen för bromsanpassning.
 • Kunna utföra funktionskontroll och vanligt förekommande underhållsarbeten i bromssystemet på bil och släp.
 • Kunna utvärdera och analysera bromsprov.
 • Kunna hävarmsprincipen.

Hjulupphängning och styrsystem

 • Förstå vikten av noggrannhet vid arbeten med fordonets hjulvinklar och styrsystem.
 • Känna till tunga fordons olika hjulupphängningar dess konstruktion och olika varianter.
 • Känna till konstruktion och funktion av styrservo-systemet.
 • Känna till hur man mäter tryck och flöde i servosystemet.
 • Kunna analysera däckslitaget för att avgöra felaktiga hjul- och axelvinklar.
 • Känna till grunderna för uppmätning och justering av axellägen.
 • Kunna justera de vanligast förekommande hjulvinklarna.
 • Kunna utföra vanligt förekommande arbeten i hjulupphängnings- och styrsystemet.

Ram, fjädersystem och hjul

 • Känna till generella regler för borrning, svetsning, kapning och förlängning av ramar.
 • Känna till konstruktion och funktion hos olika fjädringssystem, samt elektroniskt kontrollerade luftfjädringssystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande arbeten i fjädringssystemet.

Kaross och inredning

 • Känna till hyttens konstruktion och funktion.
 • Kunna utföra vanligt förekommande arbeten på hytt och inredning.
 • Känna till reparationsmetoder för rutor.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar, enligt köldmedieförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion, samt digital felsökning av klimatanläggningar.

Tillbehör och extra utrustning

 • Känna till grunderna inom fordonshydraulik.
 • Känna till konstruktion och funktion av enkelt hydraulsystem samt kunna felsöka och lokalisera fel i detsamma.
 • Känna till vanligt förekommande varianter av bussar, lastbilar, dragbilar, flakbilar, semitrailer, fordonskombinationer och dess påbyggnader.
 • Känna till vanligt förekommande slirskyddstyper.
 • Känna till vanligt förekommande tillsatsvärmare.
 • Känna till vanligt förekommande förarhjälpmedel, GPS, logistik och förarrelaterade data osv.

 

Branschkrav för lastbilsmekaniker i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.