Branschkrav för maskinmekaniker

Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav maskinmekaniker är det innehåll en maskinteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Kunna utföra periodiska inspektioner och service som förekommer på arbetsmaskiner enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till lämpliga metoder för rengöring och vård av fordon.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.
 • Känna till vanligt förekommande centralsmörjnings-system.

Motor med utrustning

 • Känna till konstruktion och funktion av dieselmotor med turboaggregat.
 • Känna till grundläggande hybridteknik.
 • Kunna utföra felsökning och analys ned till komponentnivå vid driftstörningar på dieselmotorn och dess olika delsystem.
 • Kunna utföra vanligt förekommande underhålls och reparationsarbeten.
 • Kunna mäta och analysera motorns oljetryck.
 • Känna till konstruktion och funktion av dieselmotorns bränslesystem.
 • Känna till de regler och system som påverkar emissioner på maskiner.
 • Kunna prova, felsöka och byta komponenter i bränslesystem.
 • Känna till förekommande och ny avgasreningsteknik.

Elsystem och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna läsa/använda el-scheman, analys- och diagnosinstrument, samt logisk felsökning, för att åtgärda fel i fordonens elsystem.
 • Känna till och kunna tillämpa den mätteknik som används i olika elektroniska system.
 • Kunna mäta och tolka pulser och frekvenser.
 • Kunna tolka och förstå felkoder enligt tillverkarens anvisningar.
 • Kunna konstruera, dimensionera och montera enklare el-kretsar på fordon enligt fabrikantens anvisningar, exempelvis extraljusutrustning.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av batterier.
 • Kunna utföra analys av fel i elektroniska styr- och signalsystem med avsedd diagnosutrustning.
 • Kunna uppdatera mjukvara i maskiner samt justera parametrar.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion av kraftöverföringen inklusive hydraulisk/elektrisk retarder på olika maskintyper.
 • Kunna diagnostisera och utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.
 • Känna till olika styrsystem av växellådor och ha god systemförståelse
 • Kunna prova och felsöka manöversystemen i kraftöverföringen.

Bromsar

 • Förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på bromssystemet.
 • Känna till konstruktion och funktion av tryckluftsbroms-systemet på en arbetsmaskin.
 • Känna till konstruktion och funktion av helhydrauliskt bromssystem på en arbetsmaskin.
 • Kunna funktionsprova och utföra vanligt förekommande arbeten i bromssystemet.
 • Kunna utföra funktionskontroll och justeringar i tryckluft- och helhydrauliskt bromssystem.

Styrsystem

 • Känna till konstruktion och funktion av olika förekommande styrsystem, även med orbitrolstyrventil på ramstyrd arbetsmaskin.
 • Kunna byta samtliga komponenter i styrsystemet.
 • Kunna utföra funktionskontroll av och justeringar i styrsystemet.

Ram, fjädersystem och hjul/band

 • Känna till konstruktion och funktion av ram- och fjädringssystem på arbetsmaskiner.
 • Känna till konstruktion och funktion av bandunderrede på arbetsmaskiner.
 • Kunna kontrollera och byta komponenter i bandunderrede.

Hytt och inredning

 • Känna till säkerhetsutrustning för arbetsmaskiner.
 • Känna till vanligt förekommande komponenter och dess funktioner i förarhytter.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmediförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion samt digital felsökning av klimatanläggningar.
 • Kunna utföra vanligt förekommande service och arbeten på klimatanläggningar.

Hydraulsystem och extra utrustning

 • Förstå vikten av renlighet vid arbeten i hydraulsystem.
 • Känna till grundläggande hydraulik samt uppbyggnad och funktion av filtersystem, vanligt förekommande hydraulpumpar och motorer, riktnings- och tryck/flödesreglerande ventiler samt hydraulcylindrar.
 • Känna till olika kopplingstyper och tryckklasser för hydraulrör och slangar.
 • Känna till konstruktion och funktion av hydraulsystemet på hjullastare och grävmaskiner.
 • Känna till princip och arbetssätt för elektronisk styrning av hydraulsystem.
 • Känna till principerna för hydrostatisk drivning.
 • Kunna byta samtliga komponenter i hydraulsystemet.
 • Kunna utföra uppmätning och justering av hydraultryck till föreskrivna värden.
 • Kunna mäta drift- och cykeltider i hydraulsystem.
 • Kunna konstatera, lokalisera och åtgärda fel i hydraul-systemet med hjälp av scheman, mätinstrument och metodiskt tillvägagångssätt.
 • Kunna principen för kalibrering och justering av olika styrsystem

Tillbehör och extra utrustning

 • Kunna montera och felsöka på utrustningar som radio/stereo- samt tillsatsvärmare osv.
 • Känna till grundläggande principer för olika kommunikationssystem IR, blåtand, osv.

 

Branschkrav för maskinmekaniker i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.