Branschkraven 2017 kommer att finnas tillgängliga här inom kort.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga eller har du frågor om branschkraven ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav personbilsmekaniker är det innehåll en personbilsteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Kunna ta fram varje fordons gällande serviceprogram, serviceprotokoll, körjournal, specifikationer samt kunna utföra vanligt förekommande service och reparationsarbeten enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och uppdatering av programvara.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.
 • Känna till punkterna på kontrollbesiktning.

Motor med utrustning

 • Känna till konstruktion och funktion av el- gas- hybrid- diesel- och bensinmotorer.
 • Känna till konstruktion och funktion hos motorernas tänd-, bränsle-, kyl- och avgasreningssystem.
 • Kunna utföra felsökning och analys vid driftstörningar på olika motortyper.
 • Kunna mäta och analysera motorns oljetryck och kompression.
 • Kunna felsöka och byta komponenter i motorns tänd-, bränsle-, kyl- och avgasreningssystem.
 • Kunna utföra, vanligt på motorn förekommande arbeten och utbyte av komponenter.

Elsystem och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna läsa/använda el-scheman, analys- och diagnosinstrument, samt logisk felsökning, för att åtgärda fel i fordonens elsystem.
 • Känna till grundläggande principer för olika kommunikationssystem IR, blåtand, radar, osv.
 • Känna till principerna för olika varnings- och hjälpsystem för kollision, filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd, osv.
 • Känna till olika elektriska/elektroniska komponenter, el-hissar, centrallås, backspeglar, el-stolar, cabriolet, sollucka, osv.
 • Känna till och kunna tillämpa den mätteknik som används i olika elektroniska system.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av bilbatterier.
 • Känna till principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos- analys- styr- och Can-bussystem.
 • Känna till funktionen hos navigationssystem och multimedia.
 • Kunna läsa och tolka oscillioscopediagram.
 • Kunna tolka och förstå felkoder enligt tillverkarens anvisningar.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion av olika kraftöverföringssystem samt olika typer av växellådor.
 • Känna till konstruktion och funktion av antisladd- och antislirsystem.
 • Känna till principerna för de vanligaste fyrhjulsdrivningssystemen.
 • Kunna diagnostisera och utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.
 • Kunna byta växellåda automat och manuell i olika kraftöverföringssystem.
 • Kunna utföra funktionskontroll och felsökning med diagnosinstrument av växellådor.

Bromssystem

 • Förstå vikten av noggrannhet och renlighet vid arbeten på bromssystemet.
 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande parkerings- och färdbromssystem samt elektroniskt styrda system.
 • Kunna funktionsprova, diagnostisera, samt byta vanligt förekommande komponenter i bromssystemet.

Hjulupphängning och styrsystem

 • Förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på hjulupphängning och styrsystem.
 • Känna till konstruktion och funktion av fram- och bakvagnskonstruktioner.
 • Kunna utföra fyrhjulsmätning och justering av hjulvinklar.
 • Känna till konstruktion och funktion hos olika typer av styrsystem. (Hydrauliska, elektroniska, m.m.)
 • Kunna byta detaljer i styrsystemet.

Ram, fjädersystem och hjul

 • Känna till konstruktion och funktion av förekommande fjädrings- och stötdämpningssystem på personbilar.
 • Kunna byta detaljer i fjädringssystemet.
 • Känna till klassificeringssystem och dimensionering av personbilsdäck.
 • Kunna utföra däckbyte, hjulbalansering och analysera däckslitage.
 • Kunna kontrollera, diagnostisera och byta komponenter i hjulupphängningen.

Kaross och inredning

 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning skall lagras.
 • Känna till konstruktion, olika material samt dess användningsområden i olika karosser.
 • Känna till olika sammanfogningstekniker.
 • Känna till tillverkares olika metoder för korrosionsskydd.
 • Känna till olika metoder för glasreparationer.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion, samt digital felsökning av klimatanläggningar.

Tillbehör och extra utrustning

 • Känna till att olika tillverkare har olika regler för integrering av extrautrustning.
 • Känna till vikten av att följa tillverkarnas anvisningar vid montering av extrautrustning. (garantier, skador mm.)

 

Branschkrav för personbilsmekaniker i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.