Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav personbilsmekaniker är det innehåll en personbilsteknikutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Service och underhåll

 • Kunna ta fram varje fordons gällande serviceprogram, serviceprotokoll, körjournal, specifikationer samt kunna utföra vanligt förekommande service och reparationsarbeten enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och uppdatering av programvara.
 • Känna till vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, kylvätskor, köldmedium och drivmedel.
 • Känna till punkterna på kontrollbesiktning.

Motor med utrustning

 • Känna till konstruktion och funktion av el- gas- hybrid- diesel- och bensinmotorer.
 • Känna till konstruktion och funktion hos motorernas tänd-, bränsle-, kyl- och avgasreningssystem.
 • Kunna utföra felsökning och analys vid driftstörningar på olika motortyper.
 • Kunna mäta och analysera motorns oljetryck och kompression.
 • Kunna felsöka och byta komponenter i motorns tänd-, bränsle-, kyl- och avgasreningssystem.
 • Kunna utföra, vanligt på motorn förekommande arbeten och utbyte av komponenter.

Elsystem och instrument

 • Kunna ellärans och elektronikens grunder.
 • Kunna läsa/använda el-scheman, analys- och diagnosinstrument, samt logisk felsökning, för att åtgärda fel i fordonens elsystem.
 • Känna till grundläggande principer för olika kommunikationssystem IR, blåtand, radar, osv.
 • Känna till principerna för olika varnings- och hjälpsystem för kollision, filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd, osv.
 • Känna till olika elektriska/elektroniska komponenter, el-hissar, centrallås, backspeglar, el-stolar, cabriolet, sollucka, osv.
 • Känna till och kunna tillämpa den mätteknik som används i olika elektroniska system.
 • Kunna utföra konditionstest och laddning av olika typer av bilbatterier.
 • Känna till principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos- analys- styr- och Can-bussystem.
 • Känna till funktionen hos navigationssystem och multimedia.
 • Kunna läsa och tolka oscillioscopediagram.
 • Kunna tolka och förstå felkoder enligt tillverkarens anvisningar.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion av olika kraftöverföringssystem samt olika typer av växellådor.
 • Känna till konstruktion och funktion av antisladd- och antislirsystem.
 • Känna till principerna för de vanligaste fyrhjulsdrivningssystemen.
 • Kunna diagnostisera och utföra vanligt förekommande reparationer i kraftöverföringen.
 • Kunna byta växellåda automat och manuell i olika kraftöverföringssystem.
 • Kunna utföra funktionskontroll och felsökning med diagnosinstrument av växellådor.

Bromssystem

 • Förstå vikten av noggrannhet och renlighet vid arbeten på bromssystemet.
 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande parkerings- och färdbromssystem samt elektroniskt styrda system.
 • Kunna funktionsprova, diagnostisera, samt byta vanligt förekommande komponenter i bromssystemet.

Hjulupphängning och styrsystem

 • Förstå vikten av noggrannhet vid arbeten på hjulupphängning och styrsystem.
 • Känna till konstruktion och funktion av fram- och bakvagnskonstruktioner.
 • Kunna utföra fyrhjulsmätning och justering av hjulvinklar.
 • Känna till konstruktion och funktion hos olika typer av styrsystem. (Hydrauliska, elektroniska, m.m.)
 • Kunna byta detaljer i styrsystemet.

Ram, fjädersystem och hjul

 • Känna till konstruktion och funktion av förekommande fjädrings- och stötdämpningssystem på personbilar.
 • Kunna byta detaljer i fjädringssystemet.
 • Känna till klassificeringssystem och dimensionering av personbilsdäck.
 • Kunna utföra däckbyte, hjulbalansering och analysera däckslitage.
 • Kunna kontrollera, diagnostisera och byta komponenter i hjulupphängningen.

Kaross och inredning

 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning skall lagras.
 • Känna till konstruktion, olika material samt dess användningsområden i olika karosser.
 • Känna till olika sammanfogningstekniker.
 • Känna till tillverkares olika metoder för korrosionsskydd.
 • Känna till olika metoder för glasreparationer.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion, samt digital felsökning av klimatanläggningar.

Tillbehör och extra utrustning

 • Känna till att olika tillverkare har olika regler för integrering av extrautrustning.
 • Känna till vikten av att följa tillverkarnas anvisningar vid montering av extrautrustning. (garantier, skador mm.)

 

Branschkrav för personbilsmekaniker i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.