Yrkescert-diplom

Motorbranschens certifikat tilldelas personer som genomgått av Motorbranschcollege (MBC) godkänd yrkesutbildning enligt gällande avtal och blivit godkänd i motorbranschens slutprov.

I certifikatet dokumenteras all grund- och inom yrket kompetenshöjande utbildning, praktik och anställning. Certifikatet är endast en sammanställning och bör kompletteras med kursplaner och/eller intyg. Europeisk utbildning, som är jämförbar, får dokumenteras efter Motorbranschcolleges godkännande.

Yrkesdiplom erhålls efter inplacering i yrkesgrupp A (i regel efter tre år). Innehavarens namn samt certifikat- och yrkesdiplomnummer är registrerat hos MBC.
Anmäl förlorat eller förstört certifikat eller yrkesdiplom till MBC.

Övrigt

 • Registrering av slutprovsresultat och certifikatnummer sker på Motorbranschcolleges kansli, Box 5384, 102 49 STOCKHOLM, där registerhandlingarna förvaras under viss sekretess. Certifikatnumret tas fram som ID-nummer i databasen. Ägaren svarar för att uppgifterna i certifikatet fylls i, undertecknas och förvaras.
 • Är giltigt endast om person- och skoluppgifter är undertecknade av skolledare, Motorbranschcollege och ägaren, samt att eventuella kompletterande kurser – senast tre år efter avslutad utbildning – är undertecknade av kursutbildaren.
 • Kan erbjudas personer som gått ut sin grundläggande yrkesutbildning, om giltiga handlingar kan uppvisas från såväl en godkänd utbildning som godkänt slutprov.
 • Är en värdehandling som tillsammans med diplomet skall förvaras på ett betryggande sätt. Stulet, förstört eller borttappat certifikat kan, om det går att verifiera uppgifterna, ersättas med ett nytt.

Certifikatkrav

Elev, som genomgått godkänd yrkesutbildning och motorbranschens slutprov med minst 50 poäng av 150 möjliga, är behörig till ett certifikat. Med godkänd yrkesutbildning menas för ungdomar att skolan (huvudmannen) godkänt personen i de branschkrav som Motorbranschcolleges har, samt från skolan lägst erhållit betyget godkänd i:

 • de gymnasiegemensamma ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5
 • de programgemensamma karaktärsämnena fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik
 • de yrkesinriktade kurserna
 • gymnasiearbetet, som ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för vederbörandes valda yrkesutgång
 • alla av eleven valda kurser inom programfördjupningen.

För vuxen-, arbetsmarknads- och Komvux-utbildning gäller lägst godkänt på gällande läroplan.

Elev, som vid utbildningstidens slut har mindre kunskapsbrister inom ett eller flera kursavsnitt och av skolan bedöms kunna komplettera inom närmaste tre åren, kan tilldelas certifikat. Vid ansökan om yrkesdiplom ska eleven sedan kunna verifiera godkänt i kompletterande studier. Om en sådan komplettering bedömts nödvändig för att slutligen bli godkänd, är rutan Kompletteras på sidan 5 (under Grundläggande Yrkesutbildning) ikryssad av skolan, och på sidan 6 finns dessa kurser specificerade.
För elev som av skolan godkänts i utbildningen, finns ett kryss i rutan Godkänd.
Elev, som av skolan ej godkänts, ska inte tilldelas ett certifikat.

Möjlighet till omprov

Elev, som ej klarat godkännandegränsen i motorbranschens slutprov, tilldelas inte certifikat. Ett omprov tillåts. Detta omprov kommer centralt under hösten, oftast i december. Ev. kostnad i samband med omprovet bekostas ej av Motorbranschcollege.

Certifikatdistribution

Certifikatet erhålls skolans kontaktperson från Motorbranschcollege (MBC) i samband med att det årliga slutprovet godkänt genomförts och certifikat begärts. Certifikat och behörighet för elever, som går utbildningar som ej är godkända av MBC, provas i varje enskilt fall. Elever, som avslutar sin grundläggande yrkesutbildning på tider som ej överensstämmer med gymnasieskolans ordinarie provperiod, kommer, om behov finns, att erbjudas möjlighet att genomföra provet under hösten.

Priser inkl. moms

Engångskostnad för certifikatet – vid normalhantering inkl. registrering, faktauppgifter, handläggning, tillverkning av yrkesdiplomkort och yrkesdiplombevis – 150 kr.

Övriga tjänster – priser enl. överenskommelse

Porton betalas av avsändaren.

Prisjusteringar görs enligt konsumentprisindex. Justeringar av certifikatets innehåll eller priser görs efter beslut av Motorbranschcollege.

Certifikatets innehåll

Certifikat-sidor

Personliga data

Elevens certifikatnummer, namn och underskrift. (sidan 4)

Certifikatnumret och elevens namn fylls i av Motorbranschcollege. Eleven gör sin underskrift.

Grundläggande yrkesutbildning

Skolans utbildningsanordnare skriver på: (sidan 5)

 • Utbildningsperiod
 • Skolans namn
 • Antal APL-veckor/Praktikperiod på företag
 • Om eleven är godkänd i utbildningen eller om vederbörande har kurser, som ska kompletteras, för att certifikatet ska gälla.
  Om rutan Kompletteras kryssas i erfordras även sidan 6, Följande kurser ska kompletteras inom 3 år, ifylld. Kompletteras innebär att personen klarat slutprovet och bedöms av skolhuvudmannen behöva, och inom en treårsperiod kunna/vilja, komplettera max tre kravkurser enligt godkänd kursplan.
 • Underskrift av skolledare/rektor

Följande kurser ska kompletteras inom 3 år

Om rutan Kompletteras (på sidan 5) fyllts i, ska denna sidas kursruta vara ifylld med den kurs som måste kompletteras. När kursen – senast tre år efter grundutbildningen – är genomgången och godkänd, så fyller den aktuella utbildningsanordnaren här i att kursen är godkänd.

Kompletteringarna ska vara gjorda och dokumenterade innan Yrkesdiplomet kan utfärdas.

Anställning fram till inplacering i yrkesgrupp A

Anställning fram till inplacering i yrkesgrupp A, sidan 7-8 i certifikatet, fylls i av chef eller arbetsledare vid företag där den anställde arbetar eller arbetat, under i regel tre år, efter genomförd grundutbildning.

Vidareutbildning

Vidareutbildning, sidan 9-12, fylls i av respektive kursanordnare.
Kursplan eller motsvarande dokument bör bifogas som komplement.

Vidareutbildningar kan vara:

 • nya tekniska system
 • behörigheter
 • nya fordonstyper
 • teoretisk teknik
 • ekonomi
 • språk
 • data
 • arbetsledning
 • chefskap

Anteckningar

På anteckningssidan, sidan 13, kan du skriva eventuella uppgifter, som kan vara av intresse, förutom det som kan fyllas i redan nämnda sidor.

Yrkesdiplom-kort

För att få ett yrkesdiplom och ett yrkesdiplomkort, måste följande underlag skickas in till Motorbranschcollege:

 1. en signerad kopia av sidan Anställningar fram till inplacering i yrkesgrupp A
 2. kopior på dessa sidor i certifikatet:
  – Personlig data
  – Grundläggande yrkesutbildning
  – de av företag ifyllda anställningsuppgifter
  – eventuellt även sidan 6 om komplettering finns
 3. ett giltigt anställningsbevis från nuvarande arbetsgivare
 4. ett digitalt ansiktsfoto av dig själv, vilket mailas till info@bilproffs.se eller att du skickar med ett foto, ca 3×4 cm, tillsammans med övriga uppgifter.

Allt skickas till:

Motorbranschcollege
Certifikat
Box 5384
102 49 Stockholm

Kom ihåg att även skriva din egen hemadress!

Efter handläggning återsänds ett yrkesdiplomkort och ett yrkesdiplombevis i A4-format till yrkesmannen.

Yrkesdiplom, yrkesdiplomkort och certifikatYrkesdiplom

Yrkesdiplom kan den få, som efter genomgången yrkesutbildning och innehav av certifikat, har minst tre års yrkeserfarenhet eller placerats i yrkesgrupp A.

Yrkesdiplomkortet är en värdehandling. Yrkesdiplombeviset ramas lämpligen in och sätts upp i verkstadens lokal som ett kvalitetsbevis.

Läraranvisning

Under läraranvisning kan du, som lärare, kortfattat läsa igenom hur du behandlar motorbranschens certifikat.