Din gymnasieskola har nu möjlighet att certifiera sig som ett Motorbranschcollege (MBC). Detta erbjudande gäller skolor som har fordonstekniska gymnasieutbildningar.

Vad är Motorbranschcollege?

Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. De närmaste tre åren behöver branschen anställa 5 800 personer. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege.

Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är cen­tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov.

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden.

Kriterierna omfattar:

 • en säkrad kompetensförsörjning
 • en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
 • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
 • en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
 • ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
 • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Klarar skolan dessa sex kriterier certifieras den som Motorbranschcollege av Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN.

Ta del av kriterier och indikatorer här.

Vad certifieras?

Skolor kan certifieras som Motorbranschcollege om de har fordons- och transportprogrammets gymnasieutbildningar inom inriktningarna:

 • karosseri
 • lastbil och mobila maskiner
 • personbil

Yrkesutgångar är personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker, bilskadereparatör, maskinmekaniker och reservdelsspecialist.

Vad händer efter certifieringen?

När skolan har blivit certifierad ska skolan arbeta själva under ett år efter det man blivit certifierad. Efter det första året ska en verksamhetsrapport lämnas in till Motorbranschens Yrkesnämnd. Tredje året blir skolan återcertifierad efter en mer omfattande genomlysning av skolan. Detta ska göras för att utbildningskvaliteten ska hållas hög.

I korta drag kan man svara på frågan med detta:

 • År 1. Certifiering
 • År 2. Verksamhetsrapport
 • År 3. Återcertifiering

Hur lång tid tar certifieringen?

Det beror på hur väl skolan redan från början uppfyller kriterierna. Andra faktorer som påverkar certifieringsarbetet kan till exempel vara hur snabbt man kan bilda en MBC-grupp (ladda ner mer om MBC-grupp i pdf-fil) samt arbeta med underlagen i certifieringen. Certifieringen kan ta allt från några månader upp till ett år beroende på skolans utgångsläge. Det är viktigt att betona vikten av att avsätta tid för att arbetet med certifieringen ska bli framgångsrikt och att bli klara i rimlig tid.

Kostar det något att certifiera sig?

Det kostar inget för skolan att certifiera sig som Motorbranschcollege. Det som kostar är nedlagd tid. Vi rekommenderar att vika omkring 40-50 procent av en heltidstjänst för att arbeta med Motorbranschcollege-certifieringen.

Vad får en certifierad skola?

 • En kvalitetsgenomlysning av skolan från branschen.
 • En modell för ett strukturerat samarbete med lokala företag inom motorbranschen.
 • Möjlighet att ta del av erbjudanden från branschen inom ramen för Motorbranschcollege.
 • Kompetensutveckling inom ramen för de av MYN anordnade utbildningarna.
 • Rätt att marknadsföra skolan som Motorbranschcollege.
 • Nätverk med andra MBC-skolor.
 • Rabatt på vissa konferenser/utbildningar.

Ansökan inför certifiering

Hur går processen till för att bli ett Motorbranschcollege? Här ser du de olika stegen i ansökan för att bli certifierat Motorbranschcollege:

 1. Fyll i nedanstående intresseformulär (se formuläret efter denna punktlista).
 2. Vänta på återkoppling från projektledare för Motorbranschcollege.
 3. Bilda en MBC-grupp. Se instruktioner här. Det är av största vikt om certifieringsarbetet ska bli framgångsrikt att få med företag, fack och politik från början.
 4. Boka möte(n) med projektledare för Motorbranschcollege. Mötena sker på skolan och tar ca 2-3 timmar. Ett uppstartsmöte är alltid bra att ha. Bjud gärna in företag, fack och politik (MBC-grupp) till första mötet.
 5. Informera på skolan om arbetet med certifieringen (detta gäller såväl elever som övrig personal).
 6. Arbeta med de sex kriterierna och indikatorerna i MBC-gruppen. Använd den av MYN framtagna mallen.
 7. Ha en kontinuerlig avstämning med projektledaren för Motorbranschcollege. Detta kan ske per telefon alternativt genom besök.
 8. Boka besök på skolan av styrgruppen för Motorbranschcollege när ni kommit igenom merparten av certifieringsarbetet. Besöket tar en halv dag. MBC-gruppen ska vara med vid besöket.
 9. Efter besöket får skolan skriftlig återkoppling från styrgruppen om hur de ligger till i certifieringsarbetet.
 10. Eventuellt behöver kompletterande underlag tas fram av skolan och skickas till styrgruppen.
 11. Beslut om certifiering fattas av styrgruppen.

Fyll i och skicka in nedanstående formulär för ansökan om att starta certifieringsarbetet:KommunalFristående


KarosseriPersonbilLastbil och mobila maskiner

Film om MBC

Mer information

Vill du veta mer om Motorbranschcollege och certifieringsprocessen, kontakta:

Jonas Hehrne
Projektledare för Motorbranschcollege, Motorbranschens Yrkesnämnd
jonas.hehrne@transportforetagen.se
08-762 71 00