2017-02-13

Matchningsproblematiken i motorbranschen är fortsatt utmanande. Stor personalbrist råder och antal företag som har problem med att hitta personal är nu uppe över 63 procent. Ökande brist på personal kan leda till ökade svårigheter att serva den svenska bilparken om inget förändras snart. Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN.

Broschyren Tempen på motorbranschen hämtar du genom att klicka på bilden.

Motorbranschen fortsätter utgöra en av de säkraste vägarna till ett garanterat välbetalt arbete. En enkät bland arbetsgivare visar att branschen i Sverige under den kommande treårsperioden kommer att behöva rekrytera cirka 5 800 personer, en ökning med 5 procent jämfört med fjolårets mätning. I enkäten framgick dessutom att antalet nyrekryteringar gått ner med runt 5 procent, från 5 118 föregående år till 4 897 innevarande år, trots ett rekordår inom nybilsförsäljningen. Svårigheterna i att hitta personal har alltså börjat påverka nyrekryteringarna, vilket leder till hög arbetsbelastning på befintlig personal och lägre ekonomisk aktivitet bland medlemsföretagen.

Parallellt med detta har antalet elever som studerar på gymnasieskolans fordons- och transportprogram minskat med cirka 15 procent på nationell nivå sedan 2012, visar statistik från Skolverket. Detta är ett allvarligt problem för motorbranschen som har ett stort behov av att nyanställa kompetenta ungdomar.

– Årets undersökning visar tydligt att branschen erbjuder goda möjligheter till jobb för ungdomar, med bra löner och villkor. En lastvagnstekniker i Stockholm har exempelvis en snittlön på 32 795 kronor per månad. Mot bakgrund av branschens stora rekryteringsbehov är det ett problem att allt färre ungdomar väljer utbildningarna inom gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Skolverket att elever från fordons- och transportprogrammet har högst etableringsgrad på arbetsmarknaden bland alla gymnasieprogrammen. Utmaningen framgent är att minska matchningsproblematiken, säger Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Rapporten från Skolverket är gjord genom att undersöka vad ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåret 2008/2009 gjorde fem år efter avslutad utbildning. Bland de elever som läst fordons- och transportprogrammet var det endast 2 procent som varken arbetade eller studerade och hela 78 procent hade en etablerad ställning, d.v.s. hade hittat en varaktig anställning.

Mer om länens motorbranschrapport och rekryteringsbehov hitta du på:
Tempen på motorbranschen.

Mer information/kontaktpersoner:

Caj Luoma
Chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen
Tel: +46(0)8-7627156
Mobil:+46(0)730-447156
Mail: caj.luoma@transportforetagen.se

Johanna Dahlqvist
Branschutvecklare Motorbranschens yrkesnämnder (Transportföretagen)
Tel: +46(0)8-7627145
Mobil:+46(0)730-447145
Mail: johanna.dahlqvist@transportforetagen.se

Fakta

Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN, är två samarbetsorgan som består av representanter från arbetsgivare (Motorbranschens Arbetsgivareförbund) och fackliga organisationer (IF Metall respektive Svenska Målareförbundet). MYN och LYN arbetar gemensamt med branschens utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.
Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se.

Om undersökningen

Undersökningen Tempen på motorbranschen, tas årligen fram på riks- och länsnivå av MYN och LYN.
Sammanlagt har ett urval om 843 arbetsplatser inom kategorin motorverkstäder och billackeringsverkstäder tillfrågats, varav 297 har svarat på 15 frågor rörande rekryteringsbehovet för deras verkstad.

Svarsfrekvensen på riksnivå är 36 %. Undersökningen är även uppdelad på länsnivå, vilket gör att svarsfrekvensen skiljer sig mellan länen från lägst runt 24 % till högst runt 55 %. Urvalet är framtaget för att representera hela motorbranschen och rekryteringsbehovet är uppräknat till att omfatta hela den svenska motorbranschen, dvs totalt 4 500 företag.